Sistemi za sigurne i pametne vozne parkove

Maksimalno iskorišćenje transportnih kapaciteta, organizovanje ruta na optimalan način, praćenje i kontrola potrošnje goriva, kvaliteta vožnje, kao i uticaj svih tih parametara, ne samo na rezultate poslovanja klijenta, nego i na širu društvenu zajednicu, bezbednost učesnika u saobraćaju, zaštitu životne sredine, neki su od izazova sa kojima se kompanija Satwork svakodnevno susreće i uspešno ih rešava.

SatRAPID™ – SISTEM ZA UPRAVLJANJE I KONTROLU KOMPLETNOG SERVISNOG PROCESA

SatRAPID™ predstavlja efikasno, WEB orjentisano rešenje za: Operativnu organizaciju i izvršavanje radnji održavanja, napredno vođenje kompletne evidencije tehničkog održavanja flote vozila (ili mašina/opreme), automatsko generisanje potrebnih izveštaja, i maksimalnu automatizaciju svih relevantnih radnji i postupaka u toku organizacije i realizacije servisnih radnji. Osim WEB aplikacije namenjene za kancelarijski rad, za terenski rad SatRAPID ™ je dostupan i putem aplikacije za pametne telefone. Ovo jedinstveno aplikativno rešenje je posebno efikasno za srednje i velike flote vozila, ali je primenjivo i za manje flote. Osim planiranja i evidentiranja tehničkih aspekata održavanja, sa raznim uključenim organizacionim jedinicama, servis omogućava kontrolu, evidentiranje i planiranje troškova tehničkog održavanja, kvantitativnu i kvalitativnu analizu i strukturu vrste i obima servisnih radnji, olakšavajući time buduće budžetiranje kompletnog poslovnog procesa tehničkog održavanja i čineći ga preciznijim. Uključena je i evaluacija rada zaposlenih involviranih u održavanje kao poslovni proces, kako po horizontali, tako i po vertikali organizacione strukture.

Glavne prednosti korišćenja platformskog rešenja su:

  • Maksimalna digitalizacija poslovnih procesa u domenu tehničkog održavanja
  • Transparentnost i merljivost svih relevantnih veličina, radnji i postupaka
  • Olakšano i unapređeno planiranje, ušteda vremena, povećanje tačnosti u radu
  • Evaluacija rada svih delova sistema, kako samih kapaciteta i postupaka, tako i zaposlenih kako bi se što pre i pravilnije poduzele korektivne radnje
  • Poboljšana, ubrzana i unificirana komunikacija kako sa svim zaposlenim u organizacionoj strukturi, tako i sa samim vozilima i njihovim sistemima (telematički podaci sa GNSS uređaja, bord računara vozila, dodatnih senzora i sondi…)
  • Automatsko prikupljanje velikog broj podataka u realnom vremenu kada se aplikacija koristi sa SatWEB™ sistemom za nadzor flote kompanije Satwork.
  • Podizanje nivoa odgovornosti i poštovanja procedura rada, što na kraju dovodi do značajno uvećane produktivnosti i time ujedno i profitabilnosti rada.

Usluga se može koristiti i samostalno, ali naročito daje efekte kada se koristi sa naprednim SatIRS™ sistemom za nadzor flote putem GNSS uređaja (GPS, Galileo, Glonass…) kompanije Satwork, gde su sva vozila u održavanju ujedno i permanentno praćena putem GNSS sistema. Ponuđeno rešenje efikasno je kako za vozne parkove/ flote, tako i za mašinske parkove/flote, stacionarna postrojenja i objekte/građevine, koje takođe imaju potrebu za tehničkim održavanjem. Aplikacija poseduje mogućnost automatskog povezivanja sa drugim aplikacijama u smislu strukturiranog izvoza i uvoza podataka putem savremenih ICT API struktura. Kako je kompanija Satwork vlasnik i kreator aplikacije, time je omogućeno da sa svojim stručnim timovima uradi sve potrebne modifikacije koje se mogu zahtevati u specifičnim slučajevima kod klijenta i prilagoditi strukturu podataka.

Time, SatRAPID™ aplikacija je idealan dodatak i dopuna za ERP sisteme kao što su SAP i druga sveobuhvatna napredna poslovna rešenja za ICT organizaciju i kontrolu poslovnih procesa u kompanijama, u smislu da automatizuje mnoge procese u prikupljanju podataka, njihovu validaciju te njihov automatski izvoz na željene platforme.

NAČIN RADA SatRAPID™ SISTEMA

SatRAPID™ omogućava pregled finansija i troškova radnih naloga, praćenje utroška budžeta na godišnjem ili mesečnom nivou. Sistem koristi jasno definisan hijerarhijski nivo pristupa unesen pojedinačno za svakog korisnika što omogućava potpuno prilagođavanje SatRAPID™ sistema potrebama svakog korisnika. Zasnovan na principu razmene informacija u sklopu grupacije koju čine jedna ili više firmi. Svaka firma može imati svoje organizacione jedinice i svaki korisnik unutar grupacije može imati pravo pristupa jednoj ili više firmi ili organizacionih jedinica. Na taj način korisnik vidi samo one informacije koje su vezane za firmu ili organizacionu jedinicu kojima on ima pravo pristupa. Ovaj sistem omogućava evidentiranje servisnih stavki za jedno ili više osnovnih sredstava, najavu dostupnosti sredstva, kreiranje radnih naloga kao i odobravanje trebovanja za prethodno unesena osnovna sredstva. Dodatno obrađuje podatke i prosleđuje informacije između različitih delova sistema, kao što su obaveštenja serviseru i licu koje duži osnovno sredstvo o odobrenom radnom nalogu, obaveštenje o novom trebovanju licu koje odobrava trebovanje, obaveštenje o zadacima u vidu podsetnika… SatRAPID™ izveštaji dostavljaju se putem e-maila u intervalu koje korisnik odabere.

SatDMS™ – SISTEM ZA NADZOR I UPOZORENJE VOZAČA

SatDMS™ (Satwork Driver Monitoring System) predstavlja inteligentni sistem za nadzor vozača zasnovan na kameri usmerenoj prema licu vozača. Kamera vrši analizu vizuelne pažnje , pruža procenu stanja vozača prema zadatim parametrima u realnom vremenu i u slučaju da se registruju određeni događaji, automatski upozorava vozača i dispečera. Radi se o naprednom sigurnosnom sistemu za nadzor vozača koji je dizajniran sa svrhom i namenom da poveća svest o lošim vozačkim navikama i evidentira statistiku vožnje. Svi prikupljeni podaci se šalju na naš SatIRS sistem i dostupni su našim korisnicima koji ih dalje upotrebljavaju i analiziraju.

 

SatDMS™ je zasnovan na komponentama kamere i senzora koji nadziru budnost i pažnju vozača prateći položaj glave vozača, brzinu treptaja oka praćenjem očnih kapaka, vektor pogleda i druge vizuelne atribute kako bi se otkrila smetnja ili bilo kakvi znaci pospanosti vozača. SatDMS™ će pokrenuti akciju ukoliko se detektuje potencijalna ili neposredna opasna situacija. Ovaj sistem za nadzor vozača je „funkcija podrške u vožnji“ u cilju izbegavanja nezgoda u vožnji i olakšanog i sigurnog stizanja do odredišta, pa tako ukoliko vozač u trenutku ne obraća pažnju na put ispred sebe, sistem to registruje kao događaj koji predstavlja potencijalnu opasnost i vozač je u realnom vremenu upozoren glasovnim upozorenjem, a dispečer dobija na izveštaju fotografiju vozača i tip (vrstu) upozorenja. U zaista ekstremnim situacijama možemo reći da ovaj sistem čuva živote.

SatDMS™ izveštaji omogućavaju detaljnu analizu ponašanja vozača u kabini u toku vožnje, pojedinačno i na nivou flote i sadrže odgovarajuća upozorenja. Izveštaji se koriste za detekciju vozača sa rizičnim ponašanjem u vožnji kao što su: Gubitak kontrole, Nedostatak odbrambenih vozačkih veština, Prepoznavanje ponašanja vozača, Greška u pažnji, iščekivanju ili proceni, Greška u upravljanju vozilom, Performanse vozača, Opšte nepoštovanje pravila puta.

Satwork d.o.o.
Glavna 11, Zemun
Mob: +381 64 823 92 93
E-mail: prodaja@satwork.net

Možda Vas interesuje još:

Partneri

Najpopularnije