Jun 2021

Tema broja: Drumski transport i komercijalna vozila - Veći, praktičniji, efikasniji, inteligentniji - 100% CADDY; Umor vozača u...

Paketna dostava u Srbiji – šta smo prošli, gde smo sada i šta nas očekuje

Interesantan je podatak da je u Srbiji, u 2019. godini, evidentiran pad broja poštanskih usluga za 5%, ali je pojavom pandemije korona virusa, online trgovina doživela ekspanziju i u Srbiji, te je u prva 3 kvartala 2020. godine broj pošiljaka porastao za 12%. Za četvrti kvartal, za koji se procenjuje da je imao najveći porast zbog novogodišnjih praznika, još nema zvaničnih podataka, ali se očekuje da će procenat porasta od 12% koji je zabeležen za prva tri kvartala 2020., biti značajno veći kada se sagleda cela godina.

Na poslednji dan 2019. godine, na tržištu poštanskih usluga u Republici Srbiji dozvole za obavljanje poštanskih usluga posedovalo je 59 operatora komercijalnih usluga uključujući i javnog poštanskog operatora „Pošta Srbije“, dok je pred kraj 2020. godine dozvolu za obavljanje ove delatnosti imalo 46 preduzeća. Značajno smanjenje ovog broja dovelo je do osetne preopterećenosti sistema dostave tokom novogodišnjeg pika, pa se građanstvo, ali i privredni subjekti, neretko nalazilo u situaciji da dostavu poručene robe čekaju i do 7 dana.

Tokom prethodnih godina ekspres usluge u unutrašnjem saobraćaju obavljalo od 25 do 28 preduzeća, dok je 6-8 operatora obavljalo je i međunarodne i unutrašnje ekspres usluge. Kod ekspres operatora u unutrašnjem poštanskom saobraćaju (UPS) je primetno još i to da pojedini (manji) operatori, usluge obavljaju u ime i za račun većih poštanskih operatora.

ŠTA SU KOMERCIJALNE POŠTANSKE USLUGE?

Komercijalne poštanske usluge podrazumevaju pružanje ekspres usluga, kurirskih usluga i usluge prenosa paketa van domena univerzalne poštanske usluge. Ekspres usluge su poštanske usluge koje podrazumevaju prijem, preradu, prevoz i uručenje registrovanih ekspres pošiljaka, u najkraćim rokovima kako u unutrašnjem, tako i u međunarodnom poštanskom saobraćaju, dok kuurirske usluge podrazumevaju poštanske usluge koje podrazumevaju prijem, prevoz i uručenje registrovanih

poštanskih pošiljaka direktno od pošiljaoca do primaoca, bez prerade, tako da isti izvršilac-kurir, obavlja poslove prijema, prevoza i uručenja.

U komercijalne paketske usluge spadaju paketi van domena univerzalne poštanske usluge, i to:

  • prijem, prenos i uručenje paketa mase preko 10 kg u UPS,
  • prijem i prenos paketa mase preko 10 kg u MPS (međunarodnom poštanskom saobraćaju) (polaz),
  • uručenje paketa preko 20 kg u MPS (dolaz).

U komercijalnim poštanskim uslugama najdominantnija kategorija su unutrašnje komercijalne usluge, koje čine 97,6% svih komercijalnih usluga. One ostvaruju i najveći prihod, u ukupnom prihodu od komercijalnih usluga ove usluge učestvuju sa 83%.

ANALIZA POŠILJAKA IZ DOMENA EKSPRES USLUGA I UTICAJ DALJINSKE PRODAJE

Sagledavajući obim i prihod od ekspres usluga u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju, distribuciju pošiljaka po stopi mase, po sadržini (dokumenta/roba), odnose pošiljaka u polazu i dolazu u međunarodnom saobraćaju kao i analizirajući efekte daljinske prodaje u nastavku je prikazan pregled pošiljaka iz domena eskpres usluga i uticaj daljinske prodaje u 2019. godini. Za godinu za nama još uvek nisu načinjeni godišnji izveštaji, ali se procenjuje da će, po do sada obrađenim podacima, uticaj daljinske prodaje biti rekordan.

U skladu sa preporukama ERGP (European Regulators Group for Postal Services) pošiljke stope mase do 500 g su podeljene, po sadržini, na pošiljke koje sadrže dokumenta i one koje sadrže robu.  U tabeli ispod je prikazana struktura ekspres pošiljaka po masi u unutrašnjem poštanskom saobraćaju (u hiljadama).

Pošiljke koje sadrže robu u odnosu na pošiljke koje sadrže dokumenta zastupljenije su skoro sedam puta. Pošiljke do 500 g čine skoro polovinu ukupnog obima ekspres pošiljaka u unutrašnjem saobraćaju, a njih 70% sadrži robu.

Prihod od pošiljaka koje su posledica daljinske prodaje čini oko 30% ukupnog ostvarenog prihoda od ekspres pošiljaka u UPS-u. Najzastupljenija kategorija pošiljaka, roba do 500g, ostvaruje i najveći prihod. Ako posmatramo prihod robe do 500g, on čini nešto više od 22% ukupnog prihoda ekspres pošiljaka u UPS-u a skoro polovinu ovog prihoda čini prihod pošiljaka od daljinske prodaje.

Ako uporedimo stanje na tržištu ekspres usluga tokom 2019. u odnosu na 2018. godinu jasno se konstatuje rast u gotovo svim segmentima ovog tržišta. Obim ekspres pošiljaka je u odnosu na 2018. godinu porastao za 10%, što je inače manji rast u odnosu na rast koji je zabeležen između 2017. i 2018. godine (tada je rast obima ekspres pošiljaka iznosio 14%). Jedini pad u odnosu na 2018. godinu beleži se u obimu eskpres pošiljaka preko 10 kg (-6%) što nije slučaj u istoj kategoriji pošiljaka ako posmatramo prihod (prihod za ovu stopu mase beleži rast od 8%).

Kao što je ranije navedeno, i u Srbiji i u čitavoj Evropi se beleži povećanje broja pošiljaka koje su posledica daljinske prodaje.

PROCENA KONCENTRACIJE TRŽIŠTA

Ukoliko posmatramo tržište ekspres usluga kao posebno tržište u odnosu na UPU gde JPO ima monopol, prema ukupnom obimu na tržištu ekspres usluga u Srbiji, HHI indeks (Hiršmanov indeks – najpouzdaniji pokazatelj koncentracije tržišta) za 2020. godinu će, sudeći po do sada obrađenih podacima, iznositi oko 1.950 ili više. Vrednost HHI za 2019. bila je 1.881, a 2018. godinu 1.829 što govori da je tržište ekspres usluga visoko koncentrisano, ali ipak ne odaje utisak promene konkurentnosti, jer i dalje jednak broj poštanskih operatora ostvaruje učećše veće od 1% u obimu ekspres usluga, pa se na osnovu ovoga izračunava vrednost HHI indeksa. Različiti privredni sektori koriste i različite intervale vrednosti za HHI indeks, ali vrednost indeksa od 1.950 se u većini slučajeva tumači kao konkurentno tržište. U tekućoj godini očekuje se ulazak gigantske logističko-transportne kompanije na tržište ekspres usluga u Srbiji, te se očekuje da će period 2021-2022. doneti vidljivije pomeranje HHI indeksa.

NOVINA U PAKETNOJ DOSTAVI U SRBIJI
Tokom prošle godine su postavljeni prvi paketomati u Srbiji. Upotreba paketomata omogućava korisnicima da preuzmu svoj paket bez odlaska u kurirsku službu i bez kontakta sa kurirom. Na ovaj način, kupci sami biraju vreme i lokaciju na koju će im paket biti dostavljen, što je velika pogodnost za ljude koji rade i koji su stalno u pokretu. Ova usluga je odavno dostupna u velikim svetskim kurirskim službama, a u Srbiji je pionir u pružanju ove inovativne usluge kompanija D Express. Međutim, kako saznajemo, neće još dugo biti „usamljeni“, jer je slična usluga u pripremi, ali u realizaciji udruženih snaga mladih start-up kompanija.

ŠTA SMO ZAKLJUČILI?

Korisnici poštanskih usluga u Srbiji se više opredeljuju za ekspres pošiljke koje su neznatno skuplje od paketskih usluga za razliku od cena ekspres usluga u evropskim zemljama koje su po nekoliko puta skuplje od cena paketa (pa su paketi kod njih mnogo više zastupljeni u poštanskim uslugama). Deo poštanskog tržišta koji se nesumnjivo ubrzano razvija i raste je tržište ekspres usluga, a u okviru njih se posebno izdvaja prenos pošiljaka koje su posledica daljinske trgovine.

Prema dostupnim podacima, od svih korisnika interneta u Republici Srbiji, 45,4% korisnika nikada nije koristilo e-trgovinu za kupovinu proizvoda. Takođe, od kupaca koji kupuju onlajn proizvode, samo 5,6% kupuje više od 10 puta u tri meseca. Ove brojke se značajno razlikuju od podataka na nivou EU (15% kupaca kupuje više od 10 puta u tri meseca). Ovi podaci govore u prilog tome da u Srbiji postoji veliki prostor za dalji razvoj daljinske prodaje što će za posledicu imati povećanje obima poštanskih pošiljaka, posebno u segmentu paketa, kao i ekspres pošiljaka. Trend rasta obima ekspres usluga ima za posledicu i povećanje broja zaposlenih kod operatora koji pružaju ovu vrstu usluge, što se i potvrđuje u proteklih pet godina.

Za izradu teksta korišćeni podaci iz “Pregleda tržišta telekomunikacija i poštanskih usluga” Regulatorne agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge – RATEL

Partneri

Najpopularnije