Logistika i IT neodvojiva celina

Ubrzani razvoj tehnologije doveo je do napretka u svim segmentima logistike ali se bez dileme može smatrati da je informacioni sistem ključni resurs svake logističke kompanije. Sistemi za upravljanje skladištima, transportom i distribucijom robe, kao i druga prateća softverska rešenja, glavni su oslonac za dobro funkcionisanje lanca snabdevanja koju su u današnje vreme značajniji neko ikada pre.

S obzirom na složenost i širinu prostiranja logističkih procesa koji mogu da dosegnu i daleko van granica kompanija, primena integrisanih IT rešenja je neminovna. Nivo integracije informacionih sistema je u direktnoj srazmeri sa nivoom efikasnosti i produktivnosti jedne logističke kompanije.

„DIGITAL SOLUTIONS“ je softverska kompanija koja je od samog početka uvidela značaj integrisanih IT sistema u logistici pa je tako sva svoja rešenja razvijala na način da zajedno
čine jedan snažan, dobro integrisan, informacioni sistem.

LOGISTIK WMS je sistem koji obezbeđuje sprovođenje praćenja procesa koji su vezani za skladištenje robe u realnom vremenu. Potpuna sledljivost toka kretanja robe kroz skladište je ključna za pravovremeno donošenje odluka, izbor strategija i načina rada što doprinosi povećanje efikasnosti Putem softverskih interfejsa WMS razmenjuje podatke sa drugim sistemima (ERP, TMS..) što povećava brzinu i tačnost u radu.

LOGISTIK TMS je rešenje za upravljanje transportom. Sistem pokriva operacije u drumskom, zbirnom, avio i kontejnerskom transportu. TMS omogućava da se na efikasan način svi podaci vezani za transport robe evidentiraju, čuvaju, organizuju, a što je važnije, kasnije lako koriste i analiziraju prilikom odlučivanja.

ŠPEDICIJA I NCTS koje je razvio „Digital solutions“ omogućavaju brzu i efikasnu pripremu dokumentacije koja prati logističke operacije i povezivanje sa državnim institucijama kao što je carinska služba.

FAKTURISANJE je sistem namenjen za fakturisanje usluga i svaki od navedenih sistema se može uvezati sa njim i u zavisnosti od raspoloživih podataka i postavki sistema fakturisanje u potpunosti automatizovati.

Sa širokim spektrom ponuđenih rešenja „Digital solutions“ je spreman da bude partner logističkim kompanijama u suočavanju i sa najtežim izazovima koje pred njih nameću sve dinamičniji i složeniji uslovi poslovanja.

 

Digital solutions d.o.o.
Gorana Kovačića 1, 11080 Zemun
office@digitalsolutions.rs

Partneri

Najpopularnije