Razvojni projekti i investicije

U skladu sa svojom razvojnom ulogom, Agencija za upravljanje lukama realizovala je investicione projekte u oblasti teretnog i putničkog saobraćaja, koji za cilj imaju poboljšanje lučke infrastrukture i unapređenje nautičkih sezona u Srbiji.

Kada je reč o teretnom saobraćaju, fokus Agencije su aktivnosti na proširenju kapaciteta luke u Sremskoj Mitrovici i izgradnji terminala za rasute terete u Krnjači.

Predviđeno je da proširenjem luka u Sremskoj Mitrovici ostvaruje pretovar od najmanje 1.500.000 tona godišnje, i to raznih vrsta rasutog, tečnog i generalnog tereta. Izgradnja moderne Luke Sremska Mitrovica doprineće kako regionalnom tako i nacionalnom ekonomskom razvoju i podstaći će pospešivanje industrije u njenom zaleđu. Što se tiče terminala za rasute terete u Beogradu, projektovani kapaciteti omogućiće pretovar i skladištenje najmanje 2.000.000 tona rasutih tereta (agregata). Izgradnjom ovih kapaciteta grad Beograd će dodatno ostvariti svoje privredne potencijale.

Značajne investicije ostvarene su i u međunarodnom putničkom saobraćaju.

Izrađena je Studija razvoja mikrolokacija mreže marina na Dunavu i Savi. Dokument daje pregled najperspektivnijih mikrolokacija za formiranje marina u našoj zemlji. Odabrano je devet lokacija – pet na Dunavu, dve na Savi i dve u gradu Beogradu. Budući da marine predstavljaju važan segment nautičkog turizma, Studija pruža mogućnost za pokretanje novih infrastrukturnih projekata u ovoj oblasti. U narednom periodu otpočeće ulaganja u izgradnju marine u Velikom Gradištu. Na taj način, uvrstićemo marine u Srbiji na nautičke
karte Evrope.

Vuk Perović, direktor AUL

Agencija je tokom 2021. godine uložila sredstva i u izgradnju međunarodnog putničkog pristaništa u Kostolcu. Radovi na kostolačkom pristaništu trenutno su u toku i podrazumevaju postavljanje šipova, komunalno opremanje i dovođenje plutajućeg objekta u upotrebno stanje. Planirano je da ovo pristanište bude otvoreno u junu. Još jedno pristanište na Dunavu otvoriće vrata turistima na proleće, i to u Zemunu.

Osim razvoja Dunava, radi se i na razvoju kruzinga na Savi, i to kroz investicije u izgradnju međunarodnih putničkih pristaništa u Sremskoj Mitrovici i Šapcu. Aktivnosti na poboljšanju putničkog vodnog saobraćaja nastaviće se i u narednom periodu, kako bismo za dve godine imali ukupno 10 pristaništa na Dunavu i još dva na Savi.

Izgradnja i otvaranje novih međunarodnih putničkih pristaništa i marina doprineće povećanju vidljivosti nautičkih potencijala Srbije, a domaćim i inostranim turistima približiće se kulturne znamenitosti i prirodna bogatstva naše zemlje.

PRETOVAR TERETA I OBIM PUTNIČKOG SAOBRAĆAJA

U prvih 11 meseci 2021. godine zabeleženo je 13,9 miliona tona pretovarenog tereta na rekama u Srbiji, odnosno jedan odsto više u odnosu na isti period prošle godine.

Prošlogodišnju nautičku sezonu obeležio je povratak kruzera na reke, nakon obustave krstarenja zbog pandemije. Međunarodna putnička pristaništa u Srbiji su tokom 2021. godine dočekala 509 pristajanja i 40.437 ukrcanih i iskrcanih putnika.

PRIMENA INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA U RADU AGENCIJE

Agencija je nastavila primenu informacionih tehnologija u svakodnevnom radu, u skladu sa ciljevima Vlade Srbije usmerenim ka digitalizaciji procedura u državnoj upravi.

Jedan od programa koji je implementiran, u cilju pojednostavljenja rada zaposlenih je Robot Process Automatization – RPA. Ova napredna tehnologija funkcioniše tako što softverski roboti automatizuju manuelne procese u radu koji se ponavljaju, čime se pospešuju produktivnost rada, kreativnost i ekspeditivnost.

Primarna uloga robota u Agenciji je obrada elektronskih prijava, izrada rešenja za naplatu naknada i njihovo slanje elektronskom poštom obveznicima. Softver je omogućio zaposlenima da fokus svog delovanja preusmere sa šablonskih radnji na kontrolu rada robota, kao i na složene zadatke analitike i strateško planiranje. Pored toga, RPA je unapređen u pogledu sistematizacije podataka o prometu tereta i obimu putničkog saobraćaja.

MEĐUNARODNA SARADNJA

Agencija za upravljanje lukama, zajedno sa partnerima iz drugih dunavskih zemalja, uspešno sprovodi međunarodni projekat Transnacionalnog programa Dunav – ,,Integrating Danube Region into Smart & Sustainable Multi-modal & Intermodal Transport Chains – DIONYSUS“.

Cilj projekta je da luke na Dunavu pretvori u visoko efikasna i integrisana čvorišta i da omogući da luke postanu deo multimodalnih i intermodalnih lanaca i centri industrijskih ulaganja. Kroz projekat će, osim toga, biti analizirane mogućnosti za uspostavljanje kontejnerskih linija na Dunavu i definisan plan razvoja infrastrukture za rečni putnički saobraćaj. Za Srbiju DIONYSUS znači bolju povezanost naših luka sa lukama u Dunavskom regionu. Jedan od bitnih rezultata je prikazivanje razvojnih planova luka u cilju sprovođenja kvalitetnih investicionih projekata, što će imati značajan uticaj na regionalni ekonomski razvoj. Agencija će, u sklopu projekta, tokom proleća ove godine biti domaćin sastanaka projektnih partnera i tom prilikom ugostiti više od 30 elevantnih institucija i organizacija iz Dunavskog regiona.

Još jedan od koraka ka unapređenju luka na Dunavu je i potpisivanje Memoranduma o razumevanju u oblasti transporta unutrašnjim plovnim putevima između Agencije i rumunske Nacionalne kompanije ,,Administrativna uprava dunavskih morskih luka“ Galac. Memorandumom se formalizuje i unapređuje saradnja između dveju lučkih uprava u Republici Srbiji i Rumuniji, kako bi se ojačala pozicija rumunskih i srpskih dunavskih luka na evropskoj mapi luka i razvila privredna delatnost u njihovom zaleđu.

Međunarodno putničko pristanište Golubac

Agencija aktivno učestvuje u radu novoosnovane Ekspertske grupe za razvoj luka i lučkih operacija Dunavske komisije. Grupa okuplja lučke uprave i nadležne institucije iz zemalja članica komisije. Ciljevi ekspertske grupe jesu podrška lučkom sektoru u sprovođenju ciljeva evropskog „Zelenog sporazuma”. Teme kojima se bave eksperti iz podunavskih zemalja definisane su u skladu sa novom legislativom i politikama Evropske unije i tiču se unapređenja statistike, lučkih tarifa, digitalizacije, prevazilaženja administrativnih barijera. Posebna pažnja posvećena je zaštiti životne sredine u lukama i mogućnostima za proizvodnju i transport alternativnih goriva.

Pored toga, kao punopravna članica Evropske federacije rečnih luka i radne grupe Koridora Rajna – Dunav, Agencija redovno prati sve evropske inicijative, naročito u domenu zaštite životne sredine i razmenjuje iskustva sa drugim evropskim lučkim upravama, kako bi sve pozitivne trendove primenila na dalji razvoj lučke delatnosti u Srbiji.

Agencija za upravljanje lukama
www.aul.gov.rs
office@aul.gov.rs
011/655-65-31

 

 

Možda Vas interesuje još:

Partneri

Najpopularnije