Luka Bar na putu do pozicije logističkog čvorišta regiona

Evidentna je činjenica da je stepen iskorišćenosti postojećih kapaciteta luke Bar u prethodnom periodu bio daleko izvan zone optimalnih vrednosti: najveći je bio 1989. godine (54,8%), dok je u poslednjih pet godina, posmatrano u odnosu Luku kao celinu, bio na nivou od oko 40%.

Imajući na umu takvu početnu poziciju, definitivni poslovni prioritet je povišenje stepena iskorišćenosti postojećih kapaciteta. U tom smislu, nameće se nekoliko osnovnih pravaca delovanja / komunikacije sa postojećim i potencijalnim korisnicima usluga / poslovnim partnerima: intenziviranje uvozno / izvoznih / tranzitnih tokova roba preko luke Bar, razvoj trgovačkih i industrijskih delatnosti na području Slobodne zone Luka Bar, saradnja u okviru međunarodnih programa saradnje iz oblasti održivog razvoja luka (i logistike uopšte).

Odgovor na pitanje u kojoj meri i po kojoj dinamici je moguće intenzivirati uvozno / izvozne / tranzitne tokove roba preko luke Bar nije jednostavan. Postoje aktivnosti koje se moraju realizovati unutar same Luke kako bi razlozi za korišćenjem njenih kapaciteta postali konkretni i vidljivi (unapređenje nivoa tehničke opremeljnosti…), kao i brojne aktivnosti eskternog karaktera gde Luka može biti samo inicijator / predlagač, ali ne i subjekt od kojeg suštinski zavisi njihova realizacija.

U periodu maj 2019 – decembar 2021. godine, ukupna ulaganja u nabavku novih i investiciono održavanje postojećih sredstava lučke mehanizacije su bila oko 6.100.000 eura. Planom priorotetnih razvojnih projekata / investicija za period 2021 – 2026. godine se predviđa nastavak započetih investicionih aktivnosti u ovom domenu sa ciljem uspostavljanja tehničko-tehnološke osnove za dostizanje dnevnih normi pretovara usklađenih sa zahtevima međunarodnog tržišta lučkih usluga. Zahvaljujući već realizovanim ulaganjima, povećani su dnevni učinci pri pretovaru suvih rasutih tereta na relaciji brod – skladište (i obrnuto) za preko 100%. Isto tako, već realizovane nabavke novih sredstava mehanizacije su suštinski unapredile kapacitet Luke u odnosu na pretovar roba na relacijama sredstva kopnenog transporta – skladište (i obratno). Pošto zahtevi korisnika usluga svakim danom postaju sve stroži (veće dnevne norme pretovara…), uz konstantu da konkurentske luke, jako velikim ulaganjima, neprestano unapređuju svoje mogućnosti, jasno je da Luka Bar mora proces investiranja u unapređenje nivoa svoje tehničke opremljenosti razumeti kao neprekidan proces, stvarajući osnove za proširenje obima i asortimana pruženih usluga.

Među osnovna ograničenja koja su generisala nizak nivo iskorišćenosti postojećih lučkih kapaciteta u prethodnom periodu spada i nizak nivo kvaliteta infrastrukturnih veza luke Bar sa gravitacionim područjem. U toku su kapitalni infrastrukturni projekti, pre svega, rekonstrukcija pruge Bar – Beograd i izgradnja autoputa Bar – Beograd, ali je činjenica da se i pri sadašnjem stanju infrastrukturnih veza Luke sa okruženjem može značajno unaprediti intenzitet protoka roba preko luke Bar. U tom kontekstu, poseban prioritet predstavlja integracija subjekata logističkog sistema unutar kojeg funkcioniše Luka Bar radi usklađivanja tarifa i kvaliteta usluga i eliminacije poslovnih barijera različitog karaktera.
Realna su očekivanja da će se i kroz aktivnosti Koordinacionog tela za tranzitni saobraćaj pri Privrednoj komori Crne Gore dati doprinos uspostavljanju osnova da postojeći potencijal logističkog pravca luka Bar – Beograd – i dalje Centralnoj i Istočnoj Evropi bude adekvatnije iskorišćen.

Pošto je luka Bar na gotovo kompletnoj svojoj teritoriji Slobodna zona, sledeća komponenta potencijala da se povisi stepen iskorišćenosti postojećih lučkih kapaciteta se odnosi na razvoj proizvodnih i trgovačkih delatnosti u režimu Slobodne zone Luka Bar. Shodno odredbama prostorno-planske dokumentacije, na području Slobodne zone se može razvijati širok spektar proizvodnih delatnosti osim onih koje ugrožavaju životnu sredinu i bezbednost. U ovom momentu, Luka Bar raspolaže sa oko 20 ha zemljišta, koje je u režimu Slobodne zone ili se po jednostavnoj proceduri može uključiti u taj režim, na kojem bi se mogli realizovati projekti sa direktnim pozitivnim efektima na obim pretovara.

Činjenica da Crna Gora vodi pregovore o priključenju Evropskoj Uniji i da je članstvo u Evropskoj Uniji jasan strateški prioritet svih zemalja iz direktnog gravitacionog područja  luke Bar, generiše narednu mogućnost poslovne saradnje, koja bi, na kraju, mogla dovesti do bolje iskorišćenosti trenutnih mogućnosti luke Bar: saradnja u okviru međunarodnih programa koji su finansijski podržani od strane Evropske Unije. Prvenstveno se tu ima u vidu domen održivog razvoja luka (i transporta uopšte).

Potenciranje aktivnosti usmerenih ka povišenju stepena iskorišćenosti postojećih kapaciteta svakako da za sobom ne povlači stav da upravljačke napore ne treba usmeriti i ka razvoju novih kapaciteta (produženje operativnih obala i sl.) – razvoj novih kapaciteta treba da, takođe, bude stalno aktivna sfera poslovnih aktivnosti, uz punu primenu principa planiranja i razvoja luka.

Luka Bar
www.lukabar.me
prodaja@lukabar.me; +382 (0)30 300 590
Obala 13.jula 2, 85000 Bar, Crna Gora

 

 

Možda Vas interesuje još:

 

 

Partneri

Najpopularnije