Zakonske obaveze u pogledu bezbednosti u proizvodnji (HACCP sistem)

Sportski pozdrav dragi čitaoci, evo mene opet. U duhu svetskog prvenstva, takav i pozdrav.  Ovaj put, pred nama se nalazi izuzetno zanimljiva i jako kompleksna tema, a koja pretpostavljam, zanima sve nas. Kao i do sada, pokušaću da ne petljam puno članova zakona i suvoparnih pravnih termina, nego po srpski, laički, da pokušam da približim Vama ovu temu. Naime, svi vi već znate ili možete da pretpostavite šta znači termin odgovornost, sankcija, posledica naročito u proizvodnji.

U zavisnosti od vrste proizvodnje, zavise i zakonske odredbe koje se primenjuju. Naime, ako se bavite proizvodnjom hrane, distribucijom, skladištenjem iste, na vas se primenjuju razni zakonski okviri i pravila. Osim prehrambene industrije i organizacija koje pripremaju, serviraju i konzumiraju hranu u program obavezne implementacije HACCP sistema moraju biti uključene i logističke kompanije koje se bave distribucijom i isporukom prehrambenih proizvoda. Logistički procesi vezani za pakovanje, utovar, istovar, transport, skladištenje prehrambenih proizvoda zauzimaju vrlo značajno mesto u lancu proizvodnje i isporuke hrane. U stvari bez logističkih procesa i aktivnosti nije moguće realizovati proizvodnju, promet, serviranje i konzumiranje hrane.

Ne može se govoriti o zdravoj i bezbednoj hrani, ako se na području logistike ne primenjuju odgovarajuće procedure, principi i standardi. HACCP sistem mora biti primenjiv u svim fazama lanaca hrane, od proizvodnje i dopreme sirovina, preko procesa proizvodnje i prerade, distribucije i isporuke proizvoda krajnjem potrošaču. Svi koji dolaze u dodir sa proizvodom treba da primenjuju principe HACCP, koji omogućavaju praćenje proizvoda na kompletnom logističkom lancu.Svaka karika lanca proizvodnje, prerade, pakovanja, skladištenja, transporta i rukovanja hranom predstavlja deo kompleksnog HACCP sistema. U svakoj fazi logističkog toka mogu se desiti nepredviđene i neočekivane okolnosti koje bi eventualno dovele do: fizičke, hemijske ili biološke opasnosti po ispravnost i bezbednost hrane.


Kada se govori o HACCP-u u logističkim procesima, kao bitni termini izdvajaju se:

KARAKTERISTIKE PROIZVODA – koje se odnose na fizička, hemijska, mikrobiološka i sezonska svojstva bitna za bezbednost i sigurnost hrane. Svaki proizvod koji se pojavljuje u logističkom lancu mora sadržati specifikaciju i opis osetljivosti proizvoda i potencijalne opasnosti za bezbednost.

PRIMARNO PAKOVANJE – podrazumeva ambalažu koja je u neposrednom kontaktu sa proizvodom, kao i sam proces i uslove pakovanja prehrambenih proizvoda. Kada se koristi, višekratno pakovanje mora biti otporno, jednostavno za pranje i dezinfekciju. Proizvod mora da se pakuje odmah po završenoj preradi. Pri pakovanju, primarna ambalaža koja dolazi u dodir sa proizvodom treba da bude od odobrenih materijala za pakovanje životnih namirnica.

TRANSPORTNO PAKOVANJE – podrazumeva tovarno manipulativne jedinice i ambalažu u koju se slažu i pakuju primarna pakovanja, odnosno procese formiranja i rasformiranja različitih tovarnih jedinica i pojavnih oblika robe u pojedinim fazama logističkog lanca. Materijal za pakovanje ili gasovi kada se koriste moraju biti netoksični i ne smeju biti opasni po bezbednost hrane, pod uslovima odgovarajućeg skladištenja ili upotrebe.

USLOVI RUKOVANJA ROBOM – koji obuhvataju načine, postupke i procedure vezane za tehnologiju utovara, pretovara i istovara robe. Potrebno je definisati uslove zahvatanja, podizanja, premeštanja i odlaganja proizvoda, koji će omogućiti da se u potpunosti očuvaju sva njihova zdravstvena i bezbednosna svojstva.

USLOVI SKLADIŠTENJA – o tome smo pisali u nekom od ranijih brojeva, ali mali podsetnik, potrebno je poznavati sve uslove vezane za skladištenje određenog proizvoda, u stvari potrebno je definisati uslove koji će minimizirati mogućnost pojave opasnosti i štete na robi.

USLOVI TRANSPORTA – podrazumevaju definisanje procesa distribucije, odnosno na koji način, kojim sredstvima i kako robu dopremiti na zahtevano mesto.

PRIPREMA DOKUMENTACIJE – Označavanje i obeležavanje proizvoda podrazumeva navođenje deklaracije proizvoda; svaki proizvod mora biti jasno označen i sa istaknutom deklaracijom naročito ukoliko postoje zahtevi za posebnim tretmanom u bilo kom segmentu logističkog lanca.

Sve gore navedeno je samo vrh ledenog brega, te stoga, nezahvalno je uopšteno govoriti o ovoj temi kao i o sankcijama koje mogu da uslede usled nepoštovanja pravila, jer svaka grana proizvodnje je za sebe, tako se u skladu sa granom i primenjuju zakoni koji je bliže regulišu. Pokušaćemo da u par sledećih brojeva fokus usmerimo na jednu granu, te da je bliže razradimo. O ovoj temi, kako sam i na početku naveo, mogu da se pišu knjige.

Kompleksnost je ogromna, ali nije nesavladiva, te kao i do sada, obratite se svojoj pravnoj službi prilikom sastavljanja Ugovora sa skladištarom, kako biste ostvarili maksimum prava koje možete imati, i samim tim zaštitili svoje interese. Do sledeće teme, pozdravlja Vas vaš advokat. Živeli!

Siniša Pješčić
Advokatska kancelarija Pješčić
Petra Drapšina 56/15, Novi Sad
+381 (0)65 250 38 88

 

Možda Vas interesuje još:

Partneri

Najpopularnije