Nemamo vremena za eksperimente, moramo da sledimo dokazana iskustva

Prof. dr Milosav Georgijević je profesor na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, gde je i doktorirao 1989. godine. Proveo je nekoliko godina na usavršavanju na nemačkim univerzitetima (Darmštadt, Minhen, Dortmund). Držao je predavanja po pozivu u Tokiju, Nagaoki, Drezdenu i Dortmundu. Član je nemačkih stručnih i naučnih asocijacija: VDI, (Verein Deutscher Ingenieure), ASIM (Arbeitsgemeinschaft Simulation), BVL (Bundesvereinigung Logistik), kao i Srpskog naučnog društva i Zadužbine Andrejević. Predsednik je Srpske Logističke Asocijacije. Vodi više komisija za standarde. Citiran je u publikacijama ABI i IBC. Autor je više realizovanih patentnih prijava.

Kao čovek sa velikim međunarodnim iskustvom, možete li nam reći gde zaostajemo u odnosu na razvijene zemlje u pogledu vođenja ekonomske politike u logističkoj i transportnoj industriji?

Na žalost zaostajemo mnogo, jer je logistika u sadašnjem poimanju u enormnoj ekspanziji baš od 1990. godine, a mi se od tada pa do danas, uglavnom bavimo samim sobom, rasprodajom opšteg dobra, korupcijom,… Najveći zaostatak je u privredi, a logistika je servis privrede. Promocija samo malih i srednjih preduzeća kao izlaz Srbije iz krize može biti trenutni izlaz, ali je dugoročno je silna greška, jer su svugde stotine malih preduzeća servis velikih kompanija, preko kojih društvo u pojedinim segmentima ostvaruje nacionalne ciljeve, podstiče razvoj i istraživački rad, otvara radna mesta, zapošljava kreativnu radnu snagu, postaje inovativno.

Za razvoj logistike je neophodna proizvodnja i potrošnja dobara, a to zahteva infrastrukturu svih vrsta, koju mi jedva imamo. Logistika nudi efektivnost pri radu (privređivanju) i transparentnost, kako učesnicima u logistčkim procesima, tako i u društvu. Za infrastrukturu su potrebne godine (i milijarde) i pošten odnos prema budućim generacijama, a za inovativnost nužno je stvoriti društvenu klimu po uzoru na razvijene zemlje. Godišnja konferencija SLA je podsticaj ka inovativnosti za sve koji dođu i saznaju nove informacije o stanju tehnike i razvoju logistike, jer promene u regulativi (koje sada imamo), bez promena u glavama, neće dati rezultate.

Logistički centri koji pored dodatnih logističih usluga nude i manje nivoe proizvodnje, moraju biti cilj u transformaciji robno-transportnih centara, kao što su luke, terminali i sl.

Partneri

Najpopularnije