Portal elektronskih prijava doneo uštede troškova poslovanja

Agencija za upravljanje lukama pokrenula je u avgustu 2016. godine Portal elektronskih prijava (PEP). Portal predstavlja aplikaciju za podnošenje prijava u teretnom i putničkom saobraćaju i izdavanje faktura za naplatu lučkih i pristanišnih naknada, na osnovu prispele prijave.

PEP je do sada zabeležio više od 70 odsto prijava koje se Agenciji podnose elektronskim putem, pa je tako u prvih osam meseci 2018. godine pristiglo oko 6000 elektronskih prijava.

Ideja o stvaranju ovakve aplikacije pratila je strateško usmerenje Vlade Srbije ka digitalizaciji državne uprave, koja za cilj ima unapređenje kvaliteta usluga, efikasnost, ekonomičnost i transparentnost rada. PEP je osmišljen kako bi se obveznicima i zaposlenima u Agenciji pojednostavilo svakodnevno poslovanje, ubrzalo podnošenje prijava, uštedelo vreme i smanjili troškovi potrošnog materijala za štampu, kao i troškovi usluga slanja prijava poštom. Prema pokazateljima Agencije, tokom ove godine ostvarena je ušteda od oko 1000 radnih sati.

Portal je u potpunosti prilagođen korisnicima, te angažovana lica korisnika PEP-a bez informatičkog iskustva mogu raditi u aplikaciji bez poteškoća, budući da se sastoji od nekoliko veoma jednostavnih koraka. Izvršena je jasna podela na teretni i putnički saobraćaj, pa odabirom jedne od opcija, registrovani korisnik, iz celokupne baze plovila, lokacija, vrste tereta unosi sve relevantne podatke u prijavu. Prijava, koja se šalje samo jednim ‘’klikom’’, u realnom vremenu stiže do zaposlenih u Agenciji i omogućava im trenutnu obradu.

Izdavanje faktura je u elektronskoj formi, a sama komunikacija sa obveznicima je na taj način je unapređena i olakšana. Jedna od prednosti Portala je i dvostepena kontrola prijava uvođenjem najava, a moguće je podnositi prijave u ime drugih pravnih subjekata sa ovlašćenjem.

Agencija će u narednom periodu nastaviti da razvija PEP u pravcu dodatnih ušteda, kao i smanjivanja obima administracije.

Partneri

Najpopularnije